Правила прийому

Правила прийому на навчання

до  професійно-технічного училища № 22 на 2019 рік

 

1. Загальна частина

 

 1. Правила прийому на навчання до професійно-технічного училища № 22 на 2017 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.
 2. На навчання до професійно-технічного училища № 22 смт Велика Лепетиха  приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах і особи, які  визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
 3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1. Прийом до професійно-технічного училища № 22 здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
 2. Прийом до професійно-технічного училища № 22 здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України  та місцевих  бюджетів на умовах державного та /або регіонального замовлення.
 3. Прийом громадян понад державне та регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2.Приймальна комісія

 1. Прийом до професійно-технічного училища № 22 здійснює приймальна комісія.
  1. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного училища № 22, який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
  2. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та цих Типових правил прийому, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням із структурними підрозділами з питань  професійно-технічної освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, гне пізніше 1 грудня поточного року.
  3. Структурні підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері професійно-технічної освіти, розробляють правила прийому та затверджують їх засновниками за погодженням структурних підрозділів з питань професійно-технічної освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київською та Севастопольською міською державної адміністрації, не пізніше 1 грудня поточного року.

2.5. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань: вибору професії; умов навчання; матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів; працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до професійно-технічного училища № 22, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.6. Правила прийому  до училища доводяться до відома вступників через   інформаційні стенди, оголошення, буклети, засоби масової інформації,  училищний сайт тощо і мають обумовлювати :

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізація ми;

-   форми та ступневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та  спеціалізацій за віком випускників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та  спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспитів тощо) та системи оцінювання знань;

- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та  порядок   зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

 - порядок розгляду оскаржень результатів вступних  випробувань;

-  порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

-  наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду  вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей , які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження  зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.7. Прийом учнів на навчання до професійно-технічного училища № 22 здійснюється за державним та/ або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

8331. Тракторист-машиніст сільськогосопдарського виробництва (категорія «А1, В1»;

7233. Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування

8322. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

- на базі базової середньої освіти.

Термін навчання – 3 роки

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

 

7133. Штукатур

7132. Лицювальник-плиточник

- на базі базової середньої освіти.

Термін навчання – 3 роки

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

7212. Електрозварник ручного зварювання;

7122. Муляр

- на  базі базової середньої освіти.

Термін навчання – 3 роки

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

8331. Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія «А1»);

7233. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

- на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання – 1,5 роки

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

 

2.8. Усім випускникам, які завершили повний  курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.

2.9. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали  кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.10.    На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил,  про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.

2.11. Вступні випробування з усіх професій, або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до професійно-технічного училища № 22, ніж передбачено  регіональним замовленням.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо), порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань розглядаються та затверджуються педагогічною радою училища до початку роботи приймальної комісії.

2.12.У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори-направлення на навчання від підприємств, установ, організацій; діти з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; учні, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.13. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.30.

 

 1. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до професійно-технічного училища № 22 із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності;
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад;
 • оригінал або копії  інших документів, визначені навчальним закладом, що необхідні для формування особової справи  вступника.
 • Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

      

4.Умови прийому

 

4.1. Прийом до професійно-технічного училища № 22 проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту"

 

5.Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року
№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного училища № 22 за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  вступників,  що рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного училища № 22 за обраною формою навчання. Рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного училища № 22 вступники обов’язково надають оригінал документу про освіту.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.5.  Зарахування до професійно-технічного училища № 22 здійснюється наказом  директора. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного училища № 22 може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійно-технічного училища № 22 на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

5.8. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та  місцевих бюджетів на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

 

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2.Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи визначені у п. 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.

 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 
 2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. 
 3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 4. Прийом документів від вступників починається 1 липня 2019 і завершується  31 серпня 2019 р. 
 5. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до професійно-технічного училища № 22 на 2019 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.